Eve 100% Human Hair Yaki Body 27PCS

Eve 100% Human Hair Yaki Body 27PCS
100 % HUMAN HAIR HH-YAKI BODY 27PCS

HH27B

Style: Wave

Description: Human Hair Yaki Body.

Sku #:HH27B

Eve Yaki Body 27PC 100% Human  Hair Quick Weave
$12.99
Eve27
Color: